Uvjeti poslovanja i korištenja

Tradicija – Tvrtka Andabaka je osnovana 1970. godine, slavimo 50 godine na tržištu
Iskustvo – Od samog osnutka smo uslužna djelatnost kojoj kupci ostaju vjerni
Servis – više od 50 podugovorenih servisa širom Hrvatske
Sigurnost – odlične bonitetne ocjene, rast prometa, certifikat naplate kartica PCI DSS Level 1
Brzina isporuke – veliko skladište uz odlične poslovne odnose sa svim dobavljačima
Odlične cijene – sve gore navedeno osigurava odlične cijene našim kupcima, bez skrivenih troškova kartica 

 

Na uvjete poslovanja i korištenja stranice www.andabaka.hr primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 19/22) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 126/21). Obratite posebnu pozornost na razliku uvjeta koji se odnose između kupovine (ugovora) na prodajnom mjestu u trgovini i kupovine (ugovora) sklopljenog na daljinu (Internet trgovina). U uvjetima poslovanja i korištenja možete pronaći i:

 

-OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA  POTROŠAČA
-STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
-Izvadak iz Zakona o zaštiti potrošača koji se odnose na sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, čemu podliježe Internet trgovina
-Izvadak iz Zakona o zaštiti potrošača NN 19/22 koji se odnosi na nedostatke i neispravnost proizvoda

 

O kupcu:
Kupac je svaka fizička osoba koja izvrši plaćanje u Andabaka trgovini.
Kupac je svaka fizička osoba koja izvrši narudžbu u Andabaka Internet trgovini čime prihvaća:

  • sve ovdje navedene uvjete poslovanja
  • sve uvjete korištenja www.andabaka.hr Internet stranice
  • sve uvjete kupovine koji su dostupni prilikom narudžbe
  • sve stavke iz predugovorne obavijesti
  • plaćanje punog iznosa koji se od njega zatraži nakon što izabere način kupovine

Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja naruči proizvod prihvativši uvjete ponude koja mu se izdaje u elektroničkom ili pisanom obliku, te se time obavezuje izvršiti plaćanje u punom iznosu koji se od njega traži u ponudi. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno nesposobnih osoba mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovne sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za ugovore sklopljene protivno ovoj odredbi.
Kupac nije osoba koja samo zatraži informativnu ponudu putem andabaka.hr Internet stranice.

O Prodavatelju:
Puni naziv tvrtke: Andabaka d.o.o., te djeluje i putem Internet stranice www.andabaka.hr

OIB: 72859545484
MB: 03650359
PDV Broj: HR72859545484
IBAN: HR9224020061100065575
Trgovački sud u Splitu Tt-15/6063-2 MBS:060045147
Temeljni kapital: 3.000.000,00 kn
Direktor društva: Josip Andabaka, Ivan Andabaka, Petra Pavlović

Kontakt:
Tel: +385 21 453-880, elektronička pošta: andabaka@andabaka.hr
Adresa sjedišta: Kopilica 21 a, 21000 Split, Hrvatska
Tvrtka Andabaka d.o.o. obvezuje se poslovati u skladu sa legitimnim zakonima Republike Hrvatske.

Andabaka d.o.o ne odgovara za eventualnu štetu prouzročenu ne realiziranjem narudžbe. Andabaka d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji proizvoda jer ih dobiva iz drugih izvora. Sva prava kupca na reklamacije i povrate opisani su u ovim uvjetima.

Izjava o jamstvu:
Svi artikli u Andabaka trgovini imaju najmanje jednogodišnje jamstvo, izuzevši potrošni materijal i rezervne dijelove. Većina artikala ima jamstvo dvije godine. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Jamstvo za rezervne dijelove je 6 mjeseci pod uvjetom da su ugrađeni od ovlaštene osobe.

Servisni uvjeti: 
Proizvođač garantira da će proizvod, ako se koristi pravilno i u skladu sa priloženim uputama i jamstvenim listom, u garantnom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara, prema Zakonu o obveznim odnosima servis proizvođača je dužan unutar jamstvenog roka osposobiti aparat u razumnom roku, o svom trošku. Kao razuman rok obično se uzima 45 dana od prijema proizvoda na servis te nakon toga stranka može zatražiti novi aparat ili povrat novca od trgovca sa potvrdom servisa o nemogućnosti popravka u razumnom roku. Proizvođač je obavezan uz servis osigurati i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupovine.

Jednostrani raskid ugovora:
Samo kupac s ugovorom na daljinu (Internet trgovina www.andabaka.hr) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (Članak 79. ZZP) , u roku četrnaest (14) dana od primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti. Ukoliko kupac s ugovorom na daljinu nije dobio potvrdu prethodne obavijesti o mogućnosti jednostranog raskida ugovora, pravo kupac za jednostrani raskid ugovora je 12 mjeseci. U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 84. ZZP). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 82.-84.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Ukoliko je Kupac vratio proizvod, prema Jednostranom raskidu ugovora u originalnom obliku kakav je i isporučen, Prodavatelj mora u roku od 14 dana izvršiti cjelokupni povrat sredstava, osim onih koje su prema gore navedenom obaveza kupca.

U dolje navedenim Člancima Zakona o zaštiti potrošača u Članku 86. navedena su specifična isključenja na pravo Jednostranog raskida ugovora.

U slučaju spora, stranke će pokušati spor riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, nadležan je sud u Splitu.

Izvadak iz Zakona o zaštiti potrošača NN 19/22 koji se odnosi na nedostatke i neispravnost proizvoda:

 

Ispunjenje ugovora

Članak 47.

(1) Trgovac je dužan potrošaču ispuniti ugovor u skladu s odredbama ugovora, ovoga Zakona i propisa kojim se uređuju obveznopravni odnosi.

(2) U slučaju materijalnog nedostatka na robi na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe propisa kojim se uređuju obveznopravni odnosi o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.

(3) Ako trgovac ili proizvođač daje komercijalno jamstvo, dužan je ispuniti obveze uređene propisom kojim se uređuju obveznopravni odnosi o komercijalnom jamstvu, kao i obveze preuzete takvim jamstvom.

Izvadak iz Zakona o obveznim odnosima NN 126/21 koji se odnosi na nedostatke i neispravnost proizvoda:

 

Pregled stvari i vidljivi nedostaci

Članak 403.

(1) Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

(2) Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

 

Prava kupca

Izmjenama i dopunama zakona od 1.1.2022. kupac u slučaju kvara prvo mora pristati na popravak (stavak 5.), a tek tada koristiti druga prava.

Članak 410. mijenja se i glasi:

»(1) Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku ovlašten je:

1) zahtijevati od prodavatelja uklanjanje nedostatka,

2) zahtijevati od prodavatelja predaju druge stvari bez nedostatka,

3) zahtijevati razmjerno sniženje cijene,

4) izjaviti da raskida ugovor.

(2) U svakom od tih slučajeva kupac ima pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu, uključujući i štetu koju je zbog nedostatka stvari pretrpio na drugim svojim dobrima.

(3) Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene stvari, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

(4) Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

(5) Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora tek ako prodavatelj nije uklonio nedostatak, ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak u skladu s člankom 410.a stavcima 2. i 3. ovoga Zakona, ako nedostatak postoji unatoč pokušaju prodavatelja da ga ukloni odnosno ako je prodavatelj izjavio da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za kupca te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora.

(6) Kupac ima pravo uskratiti plaćanje bilo kojeg nepodmirenog dijela cijene sve dok prodavatelj ne ispuni svoje obveze po osnovi odgovornosti za materijalne nedostatke.

(7) Ako je nedostatak neznatan, kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete.

(8) Teret dokaza da je nedostatak neznatan je na prodavatelju.

(9) Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi prodavatelj.«.

Članak 11.

Iza članka 410. dodaje se članak 410.a s naslovom iznad njega koji glase:

»Popravak ili zamjena

Članak 410.a

(1) Popravak ili zamjena stvari s nedostatkom provode se bes­platno, u razumnom roku od trenutka kada je kupac obavijestio prodavatelja o nedostatku te bez znatnih neugodnosti za kupca uzimajući u obzir prirodu stvari i svrhu za koju je kupcu ta stvar bila potrebna.

(2) Prilikom popravka ili zamjene kupac je obvezan staviti stvar na raspolaganje prodavatelju, a prodavatelj ju je obvezan preuzeti i snositi troškove preuzimanja.

(3) Ako je stvar s nedostatkom, koja je bila instalirana odnosno montirana na način koji je u skladu s njezinom prirodom i namjenom prije nego što se nedostatak pojavio, potrebno popraviti ili zamijeniti, obveza uklanjanja nedostatka uključuje obvezu uklanjanja stvari s nedostatkom i instalaciju odnosno montažu zamjenske ili popravljene stvari ili obvezu snošenja troškova tog uklanjanja i instalacije odnosno montaže.

(4) U slučaju zamjene stvari potrošač nije dužan platiti za uobičajenu upotrebu zamijenjene stvari tijekom razdoblja prije njezine zamjene.«.

Članak 12.

Iza članka 413. dodaje se članak 413.a s naslovom iznad njega koji glase:

»Raskid potrošačkog ugovora izjavom kupca

Članak 413.a

Ako prodavatelj u naknadnom razumnom roku ne ispuni potrošački ugovor, potrošač je ovlašten izjaviti da se ugovor raskida.«.

 

 

Uvjeti korištenja:

Molimo Vas da pozorno pročitate uvjete korištenja prije korištenja www.andabaka.hr Internet stranice na bilo koji način.

Ovdje navedeni opći uvjeti korištenja odnose se isključivo na korištenje www.andabaka.hr Internet stranice, ali ne i na poslovanje s Andabaka d.o.o. trgovinama. Usluge Andabaka Internet trgovine vrijede samo za kupce sa prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Proces kupnje potrebno je završiti do kraja.
Kupac možete postati ukoliko ste punoljetna osoba, starija od 18 godina, i ukoliko u potpunosti prihvaćate:

  • navedene uvjete korištenja
  • opće uvjete poslovanja
  • uvjete kupovine prije plaćanja

Cijene prikazane u Internet trgovini www.andabaka.hr su maloprodajne cijene i izražene su u Hrvatskoj valuti, u kunama sa uključenim pdv-om. U cijenu proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave. Obzirom da je opcija uplate ponude 3 dana, molimo Vas da prije izvršenja uplate provjerite cijenu.
Narudžbom proizvoda putem Andabaka Internet trgovine prihvaćate uvjete kupnje koji su navedeni na Internet trgovini. Kupac je svaka osoba koja elektronički naruči proizvod, a prihvati gore navedene uvjete.
Kupoprodajni ugovor između korisnika i Andabaka d.o.o. postaje valjan nakon primitka naručene pošiljke i vrijedi isključivo za područje Republike Hrvatske.
Tvrtka Andabaka d.o.o. obvezuje se poslovati u skladu sa legitimnim zakonima Republika Hrvatske.
Andabaka d.o.o zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako kreditna/debitna kartica nije ispravna ili ako se ne može autorizirati.
Andabaka d.o.o zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako postoji sumnja u prijevaru ako pri tome elektroničkom poštom ili telefonskim pozivom obavijesti kupca.
Andabaka d.o.o zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako nije moguće kontaktirati kupca.
Andabaka d.o.o zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako je adresa nepostojeća ili se iz danih podataka ne može dostaviti proizvod na tu adresu.
Andabaka d.o.o zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako je na mrežnoj stranici očita greška u cijeni ili karakteristikama proizvoda.
Andabaka d.o.o ne odgovara za eventualnu štetu prouzročenu ne realiziranjem narudžbe.
Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda od strane Andabaka d.o.o. zbog toga što proizvod trenutno nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti od dobavljača, dužni smo kupca obavijestiti pismenim putem te kupac tada odlučuje između:

  • otkazivanja narudžbe
  • prihvaćanje novog roka isporuke sa novim uvjetima koji važe na dan buduće isporuke

Najstrože je zabranjeno je koristiti Andabaka Internet trgovinu za bilo koju vrstu ilegalnog djelovanja i pokušaje bilo kakve izmjene podataka, kao i bilo koju vrstu zlouporabe u otežavanju rada kojom se može prouzročiti šteta Andabaka d.o.o.. Za sve eventualne ovakve vrste izmjena na Andabaka Internet stranici, Andabaka d.o.o. pridržava pravo otkazivanja Ugovora o kupovini sa kupcima.

Ukoliko prihvaćate uvjete korištenja, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja. Andabaka d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti i odnosi između korisnika i kupaca sa tvrtkom Andabaka d.o.o. podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora, stranke će pokušati spor riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, nadležan je sud u Splitu.

 

 

 

 

Izvadak iz Zakona o zaštiti potrošača koji se odnose na sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, čemu podliježe Internet trgovina:

 

 

 

SKLAPANJE UGOVORA IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA I UGOVORA NA DALJINU

Odjeljak I.

Opće odredbe o ugovorima sklopljenim izvan poslovnih prostorija i ugovorima sklopljenim na daljinu

Odsjek I.

Predugovorne obavijesti

Č

Članak 60.

(1) Prije nego što potrošač sklopi ugovor izvan poslovnih prostorija odnosno ugovor na daljinu ili bude obvezan odgovarajućom ponudom, trgovac ga mora na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

1. glavnim obilježjima proizvoda, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na proizvod te medij koji se koristi za prijenos obavijesti

2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju, adresi elektroničke pošte te o drugim sredstvima mrežne komunikacije koja omogućuju pohranu vremena i komunikacije na trajnom mediju

3. nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa

4. adresi mjesta svojeg poslovanja odnosno adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga stavka

5. maloprodajnoj cijeni proizvoda, a ako priroda proizvoda ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed

6. informaciji da je maloprodajna cijena personalizirana na osnovi sustava automatiziranog donošenja odluka

7. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi

8. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca

9. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora u slučajevima u kojima to pravo postoji

10. obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 81. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima postoji pravo na jednostrani raskid

11. tome da je potrošač dužan snositi troškove povrata robe, ako iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 79. ovoga Zakona, odnosno o troškovima povrata robe, ako kod ugovora sklopljenih na daljinu povrat robe zbog svoje prirode ne može biti izvršen poštom na uobičajen način

12. tome da će, ako iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 79. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 68. ili člankom 77. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 84. stavku 8. ovoga Zakona

13. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 79. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 86. ovoga Zakona to pravo isključeno odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora

14. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke robe odnosno odgovornosti za usklađenost digitalnog sadržaja i digitalnih usluga s ugovorom

15. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim komercijalnim jamstvima koja su izdana uz robu

16. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca

17. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme odnosno koji se automatski produžuje

18. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji

19. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja

20. funkcionalnosti robe s digitalnim elementima, digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja

21. kompatibilnost i interoperabilnosti robe s digitalnim elementima, digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, za koju trgovac zna ili bi morao znati

22. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova odnosno o sustavima za obeštećenje te načinu kako ih potrošač može koristiti.

(2) Obavijesti iz stavka 1. ovoga članka čine sastavni dio ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili ugovora sklopljenog na daljinu i ne mogu se mijenjati, osim ako su se strane izrijekom drukčije sporazumjele.

(3) Ako je ugovor izvan poslovnih prostorija ili ugovor na daljinu sklopljen na neodređeno vrijeme ili je njime ugovorena pretplata, ukupna cijena iz stavka 1. točke 5. ovoga članka odnosi se na ukupne troškove u pojedinom obračunskom razdoblju.

(4) Ako je u ugovoru iz stavka 3. ovoga članka ugovorena fiksna naknada, ukupna cijena iz stavka 1. točke 5. ovoga članka uključuje i ukupne mjesečne troškove.

(5) Ako u ugovoru iz stavka 3. ovoga članka ukupna cijena ne može biti razumno izračunata unaprijed, potrošač mora biti obaviješten o načinu izračuna cijene.

(6) Ako trgovac ne obavijesti potrošača o dodatnim troškovima predviđenima u stavku 1. točkama 5. i 11. ovoga članka te stavcima 3. do 5. ovoga članka, potrošač nije dužan snositi te troškove.

(7) Obavijest iz ovoga članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom, što ne isključuje mogućnost istodobne uporabe drugih jezika.

Obveze obavještavanja pružatelja internetskih tržišta

Članak 61.

(1) Prije nego što potrošač sklopi ugovor na internetskom tržištu ili bude obvezan odgovarajućom ponudom, pružatelj internetskog tržišta mora ga na jasan i razumljiv način koji je primjeren sredstvima komunikacije na daljinu obavijestiti o:

1. općim informacijama o najvažnijim parametrima kojima se određuje rangiranje ponuda proizvoda, koje su dostupne u posebnom dijelu internetskog sučelja koji je izravno i lako dostupan sa stranice na kojoj su prikazane ponude koje se potrošaču prikazuju u obliku rezultata upita korištenjem ključne riječi, izraza ili drugog unosa i o relativnoj važnosti tih parametara u odnosu na druge parametre

2. tome da je treća osoba koja nudi proizvode trgovac ili nije trgovac, temeljem izjave te osobe pružatelju internetskog tržišta

3. tome da se prava potrošača uređena propisima koji su usklađeni s pravnom stečevinom Europske unije ne primjenjuju na sklopljeni ugovor kada treća osoba koja nudi proizvode nije trgovac

4. tome da se ugovorne obveze prema potrošaču dijele između treće osobe koja nudi proizvode i pružatelja internetskog tržišta, pri čemu se takvim informacijama ne dovodi u pitanje odgovornost koja za pružatelja internetskog tržišta ili treće osobe proizlazi iz prava Europske unije ili nacionalnog prava, ako je primjenjivo.

(2) Obveza iz stavka 1. ovoga članka ne smatra se ispunjenom ako su potrošaču obavijesti iz stavka 1. ovoga članka istaknute samo u općim uvjetima poslovanja.

Obveza obavještavanja sukladno posebnim propisima

Članak 62.

(1) Obveza obavještavanja iz ovoga poglavlja dopunjuje obvezu obavještavanja sukladno propisima kojima se uređuju sve usluge i propisima kojima se uređuje elektronička trgovina.

(2) Ako su odredbe propisa kojima se uređuju sve usluge i kojima se uređuje elektronička trgovina u vezi sa sadržajem i načinom pružanja obavijesti u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, primarno se primjenjuju odredbe ovoga Zakona.

Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija ili ugovora na daljinu putem javne dražbe

Članak 63.

U slučaju sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija ili ugovora na daljinu putem javne dražbe, obavijesti iz članka 60. stavka 1. točaka 2. do 4. ovoga Zakona mogu biti zamijenjene odgovarajućim pojedinostima o voditelju dražbe.

Teret dokazivanja

Članak 64.

U vezi s obvezom obavještavanja iz ovoga poglavlja teret dokaza je na trgovcu.

Način obavještavanja potrošača o pravu na jednostrani raskid ugovora

Članak 65.

(1) Obavijesti iz članka 60. stavka 1. točaka 9. do 12. ovoga Zakona mogu biti pružene u obliku informativnog obrasca o pravu na jednostrani raskid ugovora iz članka 81. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Smatra se da je trgovac obvezu iz stavka 1. ovoga članka ispunio ako je potrošaču predao ispravno popunjen informativni obrazac.

Odjeljak 2.   Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija

Opće odredbe

Članak 66.

U slučaju sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija, obavijest iz članka 60. stavka 1. ovoga Zakona potrošaču mora biti dana na papiru ili, uz suglasnost potrošača, na drugom trajnom mediju te mora biti čitljiva i napisana jednostavno i razumljivo.

Potvrda o sklopljenom ugovoru

Članak 67.

(1) U slučaju sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija, trgovac mora dostaviti potrošaču primjerak ugovora ili pisanu potvrdu usmeno sklopljenog ugovora na papiru ili, uz suglasnost potrošača, na drugom trajnom mediju.

(2) Ako je potrebno, ugovor ili pisana potvrda sklopljenog ugovora iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati i potvrdu prethodne suglasnosti potrošača iz članka 86. stavka 1. točke 13. ovoga Zakona.

Oblik zahtjeva za izvršenje ugovorene usluge

Članak 68.

(1) Zahtjev potrošača da izvršenje ugovorene usluge ili isporuke vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neutvrđenoj količini odnosno isporuke toplinske energije za koje potrošač ugovorom preuzima obvezu plaćanja započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 79. ovoga Zakona, mora biti dan na trajnom mediju.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati i potvrdu potrošača da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako usluga bude ispunjena u potpunosti.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA  POTROŠAČA

 

Sukladno Članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) obavještavamo poštovane potrošače da pisani prigovor mogu podnijeti putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u samoj poslovnici u kojoj se nalaze. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnici, piše se u dva primjerka te jednoga obavezno trgovac ovjeri potrošaču.

Ostali načini podnošenja pisanog prigovora:

Andabaka d.o.o
Kopilica 21 a
21 000
Split

e-pošta: marica@andabaka.hr
fax 021/453-893
telefon za informacije 021/453-881
Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije 15 dana od primitka prigovora.
Ukoliko ne dobijete odgovor u propisanom roku možete se obratiti najbližem Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača na adresu:

Udruga za zaštitu prava potrošača
Dalmatinski potrošač
Iločka 6
Tel./fax. 021/ 503 365
e-mail. info@potrosac-split.org

 

STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Pravo na jednostrani raskid ugovoraPotrošač može, ne navodeći razlog, raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku.Pravo na odustajanje počinje teći od ………………. (popunjava trgovac prije nego što dostavi obrazac potrošaču).

Ukoliko potrošač nije dobio ovaj obrazac, rok za jednostrani raskid počinje teći od dostave ovog obrasca i ističe nakon jedne godine i 14 dana.

Ukoliko potrošač nije dobio sve tražene informacije, rok za jednostrani raskid počinje teći od trenutka kada potrošač dobije te informacije, i ističe nakon tri mjeseca i 14 dana.

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni. a može biti dostavljena kao (npr. pismo poslano poštom, elektronička pošta).

Ukoliko potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi s tim u vezi nastale troškove.

Zabrana plaćanja unaprijed

Za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora zabranjeno je zahtijevati bilo kakvo plaćanje unaprijed, davanje jamstava, rezervaciju novca na računu, izričito priznanje duga ili izvršenje bilo koje druge financijske transakcije.

Ova zabrana ne odnosi se samo na plaćanje trgovcu nego i trećim stranama.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora– Za (naziv i adresa trgovca)(*):– Ovime Vas obavješćujem(o) da želim/želimo raskinuti ugovor,

– Datum zaključenja ugovora (*):

– Ime(na) potrošača (***):

– Adresa/e potrošača (***):

– Potpis(i) potrošača (samo ako je ovaj obrazac predan na papiru) (***):

– Datum (***):

(*) Popunjava trgovac prije predaje obrasca potrošaču.

(***) Popunjava(ju) potrošač(i) kada koristi/e ovaj obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Potvrda primitka informacija:

Potpis potrošača: